സംഘടന വാര്‍ത്തകള്‍

ആഘോഷങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിരിക്കണം - ഫൈസൽ മഞ്ചേരി

കുവൈത്ത് : പെരുന്നാൾ ദൈവ സമർപ്പണത്തിന്റെയും സഹജീവി സ്നേഹത്തിന്റെയും സന്ദേശമാണ് പകർന്നു നൽകുന്നതെന്ന് ഫൈസൽ മഞ്ചരി പറഞ്ഞു. ആഘോഷങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും മറ്റുള്ളവരെ
Readmore

പോഷക സംഘടന വാര്‍ത്തകള്‍

Back to Top